YACHAYPA PURINAÑANKUNA

Pushak kamaywasika  mushuk yuyay charik paktayachay ñantami rurashka, kay yachayka pushay wakiwan tinkiri llamkaytami charin. Hatun Yachanawasika hamutanmi paypa llamkayka  ayllullakyakunata mushukyachinkapak  tawka yachaykunata paykunapa makipi churana. Chaymantami ayllullaktakunawan alli llamkak yachakuyta tantachin.

Derecho con Enfoque en Pluralismo Jurídico

Lengua y Cultura

Agroecología y Soberanía Alimentaria

Gestión del Desarrollo Infantil, Familiar y Comunitario

Yachayman yaykuypa, kullki yanapaypash pushaykamay

Kay kuskapika, yachaykamay wasi yachayman yaykunkapak, kullki yanapayta chaskinkapakpash pushaykamay rurayri willachikmi sakirin.

Skip to content